طبیب دوار

جمع دانشجویان علوم پزشکی مدرسه قرآن و عترت دانشگاه تهران

جمع دانشجویان علوم پزشکی مدرسه قرآن و عترت دانشگاه تهران


اردوی علمی - زیارتی مشهد (بیستم تا بیست و سوم بهمن ماه)
طبیب دوار
طبقه بندی سوره ها

روز پنجم ماه مبارک-سوره مبارکه طور

پنجشنبه, ۴ تیر ۱۳۹۴، ۰۴:۰۷ ب.ظ
 عذابی متناسب با اعمالشان هم در دنیا و هم در آخرت گریبانشان را بگیرد کههمین واگذاشتن به خودشان در دنیا عذابی است برایشان ولی آنها معرفت ندارند!

و تبشیر به عاقبت پرهیزکارانی که جنت پاداش اعمالشان است و اگر فرزندانشان هم درایمان از آن ها پیروی کنند در بهشت به آن ها ملحق می شوند-و ویژگی مهم آنها ترس ازعذاب روز قیامت به خاطر ایمان به معاد و وعده های راستین خداوند است و اینکه برایپناه بردن از ترس این عذاب آغوشی امنتر از آغوش رب نمی یابند.

3:سوره مبارکه طور با چندین قسم آغاز شده وجواب قسم در مورد حتمی بودن وقوع عذاب پروردگاراست.که این عذاب را شامل حال مکذبین میداند و ویژگی بارز این مکذبین را "فی خوض یلعبون "معرفیمیکند.درمقابل متقین را معرفی میکند که از جنات ونعیم بهره مند میشوند و پروردگار این گروه را ازجحیم حفظ میکند.سپس پیوستن ذریه مومنان به آنها را مطرح میکند و ذکر میکند که هرکسی در رهنامری است که کسب کرده (طبق تفسیر افرادی که ذریه اهل بیت را دوست داشته واز آنها محافظت کننداز شفاعت حضرت زهرا (سلام الله علیها) بهره مند میشوند وبه ایشان می پیوندند...)علت چنین پاداشیرا برای مومنان ، مشفق بودنشان در بین اهلشان مطرح میکند و اینکه خداوند را "بر و رحیم "میخوانند

از ویژگی های دیگر مکذبین طغیان وسرگرمی به رویا "احلامهماست...سپس به احتجاج با این گروهمیپردازد و دلایل و بهانه های آنها را مطرح میکند....خداوند عذاب این افراد را واگذاری به خودشان ذکرمیکند و چه بسا بیشتر از این....

ودرنهایت در آیات انتهایی خداوند به صبر وتسبیح در هنگام قیام و لیل امر میکند.

 

4:سوره با سوگندهایی عمیق آغاز شده است، سوگند به کوه طور، قرآن، کعبه، آسمان ودریایی پر از آتش (که نشان دهنده ی عذاب می باشد) و با این سوگندها لزوم تحقق وعدهاش را تضمین کرده است.

مخاطب در این سوره تکذیب کنندگان هستند که با اینکه عقلانی پذیرفته اند ولی باز همدست به انکار و تکذیب و تمسخر می زنندجزا در واقع عین اعمال هستند.

سپس از متقین در باربر مکزبین می گوید برای تاکید انذار و تهدید مکذبین و اوصافشان وپاداش اعمالشان.

خیرخواهی انسان ها نسبت به هم در دنیا >> خیرخواهی خداوند در آخرت برای انسان

تهمت زدن به پیامبر به دلیل بی عقلی نیست بلکه سرکشی محسوب می شود.

دستور به پیامبر مبنی بر احاطه ی دعوت و عدم توقف تذکر

سه راه قرآن برای سرکشی و تکذیب:

دعوت قران به آوردن سوره یا آیه ای مشابه برای مبارزه با قرآن

دعوت به تفکر و تدبر در سیر خلق و آفرینش انسان ها و خود

دعوت به تفکر و تدبر در سیر خلقت آسمان ها و زمین

منشا تکذیب = عدم یقین

اگر با این برهان ها به راه نیامدند >> خداوند ولشان می کند

دعوت پیامبر به صبر و ادامه تسبیح و حمد

 

5:نمای کلی از سوره:

قسم های یاد شده به منظور تاکید بر قطعیت واقع شدن عذاب (قیامت)

توضیح فضای وقوع قیامت

توصیف دو دسته افراد باگرایشات متفاوت ان ها نسبت به معاد در آخرت

استفاده ار استفهام انکاری به جهت بیدارسازی سیستم تفکری مخاطب و مخالفان

توصیه به صبر و تسبیح پروردگار.

٦:.همانند سوره های قبل به نظر میرسد مخاطب در فرورفتن در گمراهی خود اصرار دارد که چنین قسمها و استفهام هایی به کار رفته است.

٧:گمراهان وعده های الهی را تکذیب میکنند و در صورت مشاهده ایه هم ان را سحر تلقی میکنند.(یکیاز روش های مبارزه با حق جادو و خرافه جلوه دادن آن است.)،29،11،15

٨:فقط پروردگار است که قدرت دور نگاهداشتن از عذاب را دارد.18

٩.ایمان افراد در ذریه و فرزندان انها نیز تاثیر گذار است.(نفی استقلال و عدم تاثیر گذاری اعمال ما برخانواده و فرزندان)21

١٠.آنچه عاید انسان میگردد در گرو اکتسابات اوست.21

١١.متقین سوره افرادی معرفی شدند که نسبت به اهل و خانواده خود مشفق بودند یعنی علاوه آبرمحبتاحساس مسءولیت و ترس نسبت به هدایت انها دارند.26

١٢: گمراهان همش در انتظار واقعه ای برای رسول هستند در صورتی که در اخر عذاب دامنگیر خودشانمی شود.30.31

١٣.آرزوی نابودی از طرف گمراهان و ظالمان بی تاثیر است.همان

١٤:کسی که نعمت به او داده شده باید تذکر دهد(بروز داشته باشد).29

١٥: بااستفهام های به کار رفته حرف های به پایه و اساس کافران پاسخ داده شده استدر مورد حقبودن قران و اینکه از جانب خداست، خالق بودن پروردگار،مسلط بودن پروردگار بر کل هستی،...

١٦:از یک مرحله ای به بعد امیدی به هدایت برخی گمراهان نیست و باید رها شوند(اینکه دقیقا ملاک ومعیار این مرحله چیست و چه طور قابل تعیین نمیدانم!)

١٧.راهکار در برابر این اعمال و گفتار ظالمان:

صبر در ابلاغ و عمل به حکم پروردگار، توجه به ناظر بودن پروردگار، تسبیح با حمد پروردگار درشامگاهان و سحرگاهان.

 

١٨:سوره مبارکه ی طور جهت اثبات حتمی بودن عذاب قیامت ،برای مکذبین نازل شده است....

طبق تفسیر انسانهایی که «هر» آیتی را تکذیب نموده و « همواره» با حق عناد می ورزند،که با سوگندهایی غلیظ عذاب را اثبات می کند عذابی که رهایشان نخواهد کرد و هیچگریزی ندارند....

مکذبین طبق سوره فی خوض یلعبون اند ،چنان در امور و سخنان باطل و بی هدفمشغول اند که اگر ببینند قطعه سنگی از آسمان برآنها فرود می آید می گویند ابری متراکماست، گویی چشمانشان به روی فهم حقایق کاملا بسته بی بصیرت و لا یعقل اند.و بدینجهت رسول را ساحر،کاهن،مجنون و شاعر می خوانند... سوره ی طور با ساختار قسم ونیز استفهام های انکاری متعدد و پشت سر هم در صدد باز کردن چشم این مکذبین به رویحقیقت و به کار انداختن قوه ی تفکر و تعقل آنهاست تا شاید سیستم تسبیح در آنهاکارآمد و از نعمتها ی آن دنیا بهره مند کند .

 

١٩:در آیات آغازین قسم هایی خورده شده که پس از ان موضوع مهم معاد بیان شده و از قطعیت آن سخنبه میان آمده است.

سپس ویژگی ها و وصف حال دو دسته از انسان ها بیان شده:مکذبین و متقین

٢٠:هر نفس در گرو عملی است که برای خود ذخیره کرده است و در گرو آن عمل میتواند بقیه ی اعمال خودرا پیش ببرد.

٢١:ویژگی های جاهلیت بیان شده است:که پیامبر را شاعر خطاب میکردند که قرآن را از پیش خود آوردهاست،عدم اعتقاد به معجزه داشتند

٢٢:دلایل آورده شده از جانب خداوند برای اثبات حقانیت قرآن وخداوند:آنهانمیتوانند کلامی مانند قرآنبیاورند،آسمان ها وزمین آفریده ی انسان ها نیست،نمیتوانند وحی را بشنوند وقدرت وسلطنت از آنخداوند است.

 

٢٣:کسانی که خود ایمان آوردند و فرزندانشان در ایمان، پیرویشان را کردند، فرزندانشان را بهآنها ملحق میکنیم.... 

والذین آمنوا و اتبعتهم ذریتهم بایمان الحقنا بهم.... (آیه21) 

آیه جالبی است، فرزندان سرمایه اند اگر که در راه خدا تربیت شوند.

تربیت خوب فرزندان، عامل روشنی چشم و دل والدین در قیامت می شود.

 

٢٤:مفهوم سوره طور به طور کلی درصدد بیان واقع شدن حادثه ی بزرگ است که عده ای آن را تکذیب میکنند.

خداوند در این سوره به بررسی منشا حرف هایی که می زنند اشاره می کند، 

که چند احتمال قرار داده از قبیل:

آیا آنها خلق کننده اند 

آیا سلطه ای بر خزائن پرودگار دارند

یا خودشان دریافت کننده ی اسرار وحیند و یا معبودی غیر از خدا دارند که آنها را یاری دهد

تا با بیان این عبارات به صورت استفهام انکاری، اندیشه ها را بیدار کند و بی پایه و اساس بودن کردارو گفتارمکذبین را نشان دهد

وآیات 12/21/36/42 علت باور های غلطشان را بیان می کند همان طور که در آیه 12 امده آنها به بازیبا باطل مشغولند و طبق آیه ی 36 آنها به دنبال یقین نیستند و در گرو اعمالی که انجام می دهند قرارمی گیرند و آنها با اعمالشان خواهان ضربه زدن به دیگران بودند که خودشان را در نهایت گرفتار کرد

طبق آیه ی29 و44: کسانی پیامبر را مجنون خطاب می کنند که خودشان مجنونند کسانیکه که قدرتتفکر برای درک وقایع بیرونی را از دست داده اند و چون قدرت درک ندارند انکار می کنند .

تفکر نکردن در منشا هستی ، باور حرف های بدون پایه و اساس، عدم تلاش برای رسیدن به یقین وانکار حرف هایی که درکشان از قدرت فهم انسان بالاتر است می تواند زمینه ساز این باشد که در گروهمکذبین قرار گیرد.

 

٢٥:این سوره با سوگند های محکم آغاز میشود و از عذاب حتمی پروردگار که هیچ عاملیبازدارنده آن نیست خبر میدهد.

٢٦:وضعیت آسمان و زمین یک تغییر و دگرگونی را به تصویر میکشد که نتیجه آن میشودمشاهده و فهم حقیقت اعمال!

٢٧:مکذبان که این روز را تکذیب می کردند، با حقیقت امر روبرو میشوند و کیفر اعمالشانآنها را در بر میگیرد و اهل تقوا هم حقیقت و پاداش عمل خود را می بیننداین تفاوتسرنوشت و سرانجام اخروی نتیجه و در گرو اعمال و تفکرات دنیایی این دو گروه است

٢٨:حال دنیوی اهل بهشت

مشفق، پیوسته خدا را میخواندند، بیم از عذاب اخرت

٢٩:خداوند به پیامبر دستور می دهد که مردم را انذار و تذکر دهد و به زیبایی از طغیانگرانسلب قدرت و اراده می کند.

٣٠: در دو آیه آخر دعوت به صبر در برابر حکم پروردگار شده به این حیثیت که تو در برابردیدگان پروردگارت هستی و خدا حواسش بهت هست...!!

٣١: مکانیسم انجام اعمال و رفع موانع؛

انجام وظیفه>> صبر >> در شروع کار حمد و تسبیح خدا>> انتهای شب هم تسبیح خدا.

موافقین ۱ مخالفین ۰ ۹۴/۰۴/۰۴
طبیب دوار

نظرات  (۰)

هیچ نظری هنوز ثبت نشده است

ارسال نظر

ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی